• Микшерный пульт
  • Оборудование для DJ
  • Moving head

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (20.05.2016 17:07)

Відповідно до пункту першого абзацу другого частини першої статті 57 Закону України від 17.09.2008 № 514-VI «Про акціонерні товариства» (зі змінами), Статуту та Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», на підставі заяви Голови Спостережної ради Банку Петрієва А. А. від 29 квітня 2016 року, щодо дострокового припинення повноважень Голови Спостережної ради Банку за власним бажанням з 13 травня 2016 року.

Без рішення Загальних зборів акціонерів Банку (рішення акціонера), 13 травня 2016 року припинено повноваження Голови Спостережної ради Банку Петрієва А. А.

Петрієв Андрій Аркадійович, фізична особа, паспортні дані (Петрієв А. А., не надав згоду на розкриття паспортних даних*), часткою у статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Петрієва А. А., на посаді Голови Спостережної ради Банку, перебував з 18 листопада 2015 року по 12 травня 2016 року (включно).

Замість звільненого Голови Спостережної ради Петрієва А. А., повноваження якого припинено, нікого не призначено (обрано) на посаду Голови Спостережної ради Банку.

* на підставі статті 8, 11 Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (зі змінами), примітки 2 додатку 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 та для запобігання неправомірного використання паспортних даних, третіми особами.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління Аванесян Арсен Артоєвич.

Примітка:

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК», а саме відомості про зміну посадових осіб емітента (дата здійснення дії 13.05.2016): розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (stockmarket.gov.ua) - 16.05.2016 13:01, а також опубліковано в офіційному друкованому виданні НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 17.05.2016, № 89 (4377) Бюлетень. Цінні папери України - 1 ст.