• Микшерный пульт
  • Оборудование для DJ
  • Moving head

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (20.05.2016 17:13)

Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», прийнято рішення (Протокол засідання Спостережної ради Банку № 13/05/2016-01 від 13 травня 2016 року): припинити повноваження заступника Голови Правління, члена Правління Банку Мехтієва Ельнура Оруджевича з 13 травня 2016 року, у зв’язку зі звільненням з займаної посади згідно з статтею 38 Кодексу законів про працю України.

Мехтієв Ельнур Оруджевич, фізична особа, паспортні дані (Мехтієв Е. О., не надав згоду на розкриття паспортних даних*), часткою у статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Мехтієв Е. О. перебував на посаді заступника Голови Правління, члена Правління Банку з 18 листопада 2015 року по 13 травня 2016 року (включно).

Замість звільненого заступника Голови Правління, члена Правління Банку Мехтієва Е. О., повноваження якого припинено, нікого не призначено (обрано) на посаду заступника Голови Правління, члена Правління Банку.

* на підставі статті 8, 11 Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (зі змінами), примітки 2 додатку 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 та для запобігання неправомірного використання паспортних даних, третіми особами.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління Аванесян Арсен Артоєвич.

Примітка:

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК», а саме відомості про зміну посадових осіб емітента (дата здійснення дії 13.05.2016): розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (stockmarket.gov.ua) - 17.05.2016 09:02, а також опубліковано в офіційному друкованому виданні НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 18.05.2016, № 90 (4378) Бюлетень. Цінні папери України - 5 ст.