• Микшерный пульт
  • Оборудование для DJ
  • Moving head

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (06.06.2016 17:32)

Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38781707), надалі по тексту «Банк», прийнято рішення (Протокол засідання Спостережної ради Банку № 30/05/2016-01 від 30 травня 2016 року): звільнити 31 травня 2016 року згідно з статтею 38 Кодексу законів про працю України, Фіщук Світлану Олександрівну з посади Головного бухгалтера, члена Правління Банку.

Фіщук Світлана Олександрівна, фізична особа, паспортні дані (Фіщук С. О., не надала згоду на розкриття паспортних даних*), часткою у статутному капіталі Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Фіщук С. О. перебувала на посаді Головного бухгалтера Банку з 24 лютого 2016 року (призначено Протоколом засідання Спостережної ради № 11/02/016-01 від 11.02.2016; Лист НБУ, щодо погодження Фіщук С. О. на посаду Головного бухгалтера вих. № 24-0004/23535 від 21.03. 2016 (зареєстровано за вх. № 01-24/03/16 від 24.03.2016); Наказ № 17-К від 24.03.2016; Наказ № 32-О від 24.03.2016).

Фіщук С. О. перебувала на посаді члена Правління з 09 квітня 2014 року (призначено Протоколом засідання Спостережної ради № 7 від 08 травня 2014 року).

Замість звільненого Головного бухгалтера, члена Правління Банку Фіщук С. О., повноваження якого припинено, нікого не призначено (обрано) на посаду Головного бухгалтера, члена Правління Банку.

* на підставі статті 8, 11 Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (зі змінами), примітки 2 додатку 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 та для запобігання неправомірного використання паспортних даних, третіми особами.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Ліквідаційної комісії Машталер Юлія Петрівна

Примітка:

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК», а саме відомості про зміну посадових осіб емітента (дата здійснення дії 30.05.2016): розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (stockmarket.gov.ua) - 31.05.2016 18:35, а також опубліковано в офіційному друкованому виданні НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 01.06.2016, № 100 (4388) Бюлетень. Цінні папери України - 5 ст.